Argazkia: Labayru Fundazioa
mismo -ma Es
1 adv. Con valor enfático, con [adv.]
bertan, -txe; aquí mismo hementxe, (ber)bertan, hemen(txe) bertan; de proximidad berton, hemen(txe) berton; ahí mismo hortxe, (ber)bertan, hor(txe) bertan; allí mismo hantxe, (ber)bertan, han(txe) bertan.
Ahora mismo: O(ra)intxe/oraintxe (bertan)
Déjalo allí mismo (Ber)bertan itxi eizu.
Lo he cogido de aquí mismo: Bertotik koiu dot; bertotik hartu dut.
Ahora mismo lo hemos visto: Ointxe bertan ikusi dogu.
Te llamé ayer mismo: Atzo bertan deitu neutsun.
Lo decidió entonces mismo: Orduantxe erabaki zuen.
2 adj. Con valor enfático, con [sust.]
Sg [sust.]-a bera | berbera; de proximidad [sust.]-au berau | berberau, [sust.]-ori + berori | berberori; pl [sust.]-ak + eurak | berak | beraiek, [sust.]-ak + eurok (de proximidad).
El mismo alcalde me dio la noticia: Alkateak berak emon eustan hori barriori.
Se lo escuchó decir al mismo profesor, no a otro cualquiera: Ez edozeini, ezpada irakasleari berari entzun zion hitz hori.
Dios es la verdad misma: Jaungoikoa da egia berbera.
Las mujeres mismas no están de acuerdo con esa ley: Emakumeek berek ere ez dute lege hori begi onez ikusten; enbrak eurok ez dagoz lege horregaz konforme.
3 adj. Con valor enfático, con [pron.]
[(ni) neu | (zu) zeu | (ha/hura) bera | ...]; junto a demostrativo [hauxe | horixe | haxe/huraxe | ...] (forma intensiva), [(ha/hura) bera | ...] (forma anafórica), [(hau) berau | (hori) berori | ...] (de proximidad).
Tú misma lo puedes hacer, no necesitas la ayuda de nadie: Zeuk egin zinei hori, inor be ez dozu horretarako behar.
Por eso mismo: Haxegaitik/huraxegatik, horrexegaitik/horrexegatik.
Ellos mismos lo trajeron: Eurek ekarri eben; beraiek ekarri zuten.
Yo mismo se lo diré: Neuk esango deutsat.
Eso mismo fue lo que hizo: Horixe egin eban.
Estos mismos valen, no busques más: Eurok nahiko dira, ez zaitez gehiago ibili.
Ella misma lo ha confesado: Horrexek aitortu du; (horrek) berorrek autortu dau.
4 adj. Con valor reflexivo
[neure | zeure | bere | ...] burua, norbera (uno mismo).
Así te haces daño a ti mismo: Holan zeure buruari egiten deutsazu kalte.
Lo importante es la salud de uno mismo: Norbere osasuna da lehenengo; norberaren osasuna jagotea da garrantzitsuena.
Sólo él se reconoce a sí mismo como el mejor, el resto, no: Berak dauka bere burua onentzat, beste enparaduek, ez.
5 adj., pron. Ref. a persona o cosa mencionada antes
lehengo, arestiko, arteragoko, lehen ...-tako | ...-(r)iko, arestian ...-tako | ...-(r)iko, [sust.] + [hori | ha/hura | ...]; de siempre betiko, ohiko.
Comieron en un parque, dieron un paseo, visitaron algunas tiendas y, finalmente, volvieron al mismo parque: Parke baten bazkaldu eben, paseoan joan, dendarik denda ibili eta atzera be lehengo parkera etorri ziran.
6 adj., pron. Ref. a persona o cosa muy semejante a otra
bardin(-bardin)/berdin(-berdin), igual(-igual); parecido [-(r)en] antzeko, ber(e)tsu, paretsu, -(r)en modu-moduko.
Tienen la misma forma de vestir: Janzteko modu beretsua dute; antzeko janzkerea darabile.
Todos pensamos lo mismo: Danak daukagu buruan bardina.
7 adj., pron. Ref. a una única persona o cosa
[sust.] + bera | berbera, [sust.] + bat, ber + [sust.]; de proximidad [sust.] + berau | berberau, [sust.] + berori | berberori.
Siempre dicen lo mismo: Beti berba bat ahoan!; beti gauza bera diote.
Mi marido y yo nacimos el mismo día: Egun berean jaio ginan gizona eta biok; egun batekoak gara senarra eta biok.
Los que dicen eso, siempre son los mismos: Hori esaten dabenak bat dira beti.
Por las mañanas, siempre veo a las mismas personas: Goizean beti ikusten dodaz aurpegi berberak; goizero ikusten ditut pertsona berak.
Somos las mismos de ayer: Atzoko berberak gara.
Padres e hijos, todos, viven en la misma casa: Etxe baten bizi dira danak, zahar eta gazte.